The best bulgarian podcast returns on Jan. 17, 2015.
Yes, Pulse will be back on air with fresh guests, lots of music and… new hosts.
Djambazov and Plamena Yulianova were on radio Shumen, where they revealed what we can expect from the collaboration between them, interesting facts and their perception for similar type of projects.

Най-добрият български подкаст се завръща на 17 януари 2015 г.
Да, Pulse ще бъде отново в ефир със свежи гости, много музика и… нови водещи.
Джамбазов и Пламена Юлиянова бяха в радио Шумен, където разкриха какво можем да очакваме от тяхната колаборация, любопитни факти и мнението им за подобен тип проекти.

Реклама